Podmienky

Registrácia na portáli Inzeruj.sk je dobrovoľná a bezplatná. Registrovaný užívateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas so znením týchto podmienok používania portálu a taktiež dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb. Registrovaný užívateľ  taktiež súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli Inzeruj.sk a jeho obchodných partneroch. Toto vyjadrenie registrovaného užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy.

Prevádzkovateľ môže prístupové konto registrovanému užívateľovi kedykoľvek zablokovať pokiaľ ním zadané alebo zverejňované údaje sú nepravdivé, klamlivé, zavádzajúce alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá užívateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie. Registrovaný užívateľ zodpovedá za svoje aktivity, príspevky a inzeráty na portáli Inzeruj.sk v plnom rozsahu. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nezamlčovať nijaké informácie o inzerovanej brigáde, ktoré by ovplyvnili jej výber a nezavádzať návštevníka portálu klamlivými údajmi.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať ale vykonať nevyhnutné úpravy obsahu inzerátov alebo iných príspevkov registrovaného užívateľa ak nie sú v súlade s týmito podmienkami používania a ďalej sú v ňom popísané informácie reklamného charakteru, obsahuje zavádzajúce, neúplné alebo nepravdivé údaje, alebo ak ide o formu MLM alebo podomového predaja.  Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo na vykonanie nevyhnutných zmien v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť ak je v rozpore s dobrými mravmi alebo nie je v súlade so zákonmi platnými na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok používania portálu Inzeruj.sk

Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú informáciami šírenými registrovaným užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu Inzeruj.sk, ako aj za škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami získaných návštevníkom prostredníctvom portálu Inzeruj.sk. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla ako aj škodu spôsobenú zmenou týchto Všeobecných podmienok používania portálu Inzeruj.sk, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému užívateľovi zo strany prevádzkovateľa.


Návštevník portálu Inzeruj.sk prehlasuje, že dáva výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov prevádzkovateľovi v informačnom systéme portálu Inzeruj.sk.

Vzťahy neobsiahnuté v podmienkach použitia portálu Inzeruj.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Návštevník portálu a prevadzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu Inzeruj.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok používania a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. Ak sa akýkoľvek návštevník portálu Inzeruj.sk domnieva, že obsah zverejnený na www.inzeruj.sk porušuje tieto podmienky používania, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.2.2015.